Natuur Praktijk Arnhem, gevestigd aan De Zeis 23 6846 KK Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens
www.natuurpraktijkarnhem.nl De Zeis 23 6846 KK Arnhem Tel.: 06-46183181


Persoonsgegevens die wij verwerken

Natuur Praktijk Arnhem verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Natuur Praktijk Arnhem verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Gezondheid
- Biometrische gegevens


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Natuur Praktijk Arnhem verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Voor uw therapie
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Het afhandelen van uw betaling
- Natuur Praktijk Arnhem verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Natuur Praktijk Arnhem neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Natuur Praktijk Arnhem) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Natuur Praktijk Arnhem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Natuur Praktijk Arnhem bewaart uw gegevens zolang u cliënt bent. Als u niet langer gebruik van de diensten van Natuur Praktijk Arnhem wenst te maken, kunt u een verzoek tot verwijdering van uw klantprofiel bij ons indienen.
- Persoons-/bedrijfsgegevens met betrekking tot facturen worden, conform wettelijke termijn volgens de belastingdienst, zeven jaar bewaard.


Delen van persoonsgegevens met derden
Natuur Praktijk Arnhem verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Natuur Praktijk Arnhem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Natuur Praktijk Arnhem gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Natuur Praktijk Arnhem en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar natuurpraktijkarnhem@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Natuur Praktijk Arnhem wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Natuur Praktijk Arnhem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via natuurpraktijkarnhem@gmail.com